آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ع >

علایم راهنمائی و رانندگی

 

مولف گويد:

علائم راهنمائي ورانندگي به منزله کساني هستند که در زندگي اقدام به نصيحت و راهنمائي مي کنند

ديدن تابلوي راهنمائي زرد رنگ به منزله خطري است که انسان را در آنجا تهديد مي کند

تابلوهاي ناخوانا نشانه راهنمايان نا آگاه مي باشد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)