آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

ازدواج با افراد کشور دیگر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد با فردي خارجي ازدواج مي كنيد ، نشانة آن است كه با ديگران به دعوا ومشاجره خواهيد پرداخت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)