برچسب: اعصاب بدن

۳

رابطه اعصاب و روان با ام اس

سیستم اعصاب بدن دو قسمت است. سیستم اعصاب مرکزی و سیستم اعصاب محیطی. سیستم اعصاب مرکزی شامل مغز، مخچه و نخاع و سیستم اعصاب محیطی شامل کلیه اعصابی که عصب‌رسانی بدن را انجام می‌دهد...