برچسب: رفتاري نيکو

گشاده رویی ۰

سلامت و گشاده رویی رابطه دارند!

دوستی‌فرهیخته می‌گفت بعضی افراد آنچنان جدی و خشک هستند که گویی هرگز ژن تبسم و گشاده‌رویی در آنها فعال نشده است! برخی هم با فرورفتن در افکار و احساسات منفی و نگران‌کننده خود دچار...