برچسب: زیبا

۲

زیبـایی فراتر از ظاهر است

زیبایی واقعی، آن خودآگاهی است که شما را وا می‌دارد خود را دوست بدارید و با اعتماد به نفس و برخوردی گرم و دلنشین با دیگران روبه‌رو شوید و به آنها نشان دهید که...

دنیا به همین صورت هم زیباست ۰

دنیا به همین صورت هم زیباست

بعضی از عیب های ظاهری در دست و صورت و شکل اندام باعث می شود که شخص خود را زشت بپندارد و در نتیجه اعتماد به نفس خود را از دست بدهد و از...