برچسب: خدمت و خيانت عادات بر سلامت

۲

اثرات عادات بر سلامت

برخی از اتفاقات و کارهای روزمره ما تاثیر زیادی در سلامت‌مان دارند؛ ولی هرگز به آنها از این منظر نگاه نمی‌کنیم. از نظر ما برخی چیزها مثبت و سالم و برخی چیزها ناسالم‌اند. اما...