برچسب: قدرت کلام

۶

آرزوها منتظر ما هستند!

میخواهم در این جا برایتان از بزرگ‌ ترین اقتدار انسان بگویم. قدرتی که می‌تواند زندگی ما را دگرگون کند. اما پیش از آن به داستان زیر توجه کنید: